Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wave Totaalinrichting

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Wave Totaalinrichting, gevestigd te Lisserbroek, KvK 34128561, hierna te noemen “Wave”.
1.2   Bijzondere, van de voorwaarden van Wave afwijkende, bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen.

2.1   Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2   Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeengekomen gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3   Mondelinge aanbiedingen door Wave of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar zijn bevestigd.

 

Artikel 3 Overeenkomst.

3.1   De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Wave door haar bevestiging.
3.2   Elke met Wave aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Wave zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
3.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, maten enz., alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door Wave bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
3.4   Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet-schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de Opdrachtgever.
3.5   Bij het meten van de oppervlakten voor het leggen van vloeren c.q. vloerbedekking worden de grootste lengte- en breedtematen aangehouden; de afvallende stukken kan geen invloed hebben op de totale prijs.
3.6   Ondergronden dienen schoon aangeboden te worden. Wave behoudt zich het recht voor een extra bedrag in rekening te brengen voor het schoonmaken en zo nodig reinigen van de ondergronden. Het vorenstaande zal berekend worden naar redelijkheid en billijkheid volgens de dan geldende tarieven van daggeldwerk.

 

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten.

4.1   Op alle door Wave verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wave.
4.2   De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven het onvervreemdbaar eigendom van Wave en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
4.3   Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Wave om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
Artikel 5 Afspraken.

5.1   Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Wave binden de laatste niet, voor zover ze door Wave niet schriftelijk (inclusief bevestiging per e-mail) zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen: alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht.

6.1   Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
6.2   Door de Opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Wave ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.
6.3   Indien de Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de opdracht, kunnen deze tot gevolg hebben, dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Wave wordt overschreden, zonder dat Wave voor deze vertraging aansprakelijk kan worden gehouden door Opdrachtgever.

 

Artikel 7 Prijzen.

7.1   Alle overeenkomsten worden steeds gesloten op basis van de, op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst, geldende prijzen.
7.2   Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Indien Wave deze prijsverhoging doorvoert binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever dient de ontbinding binnen 7 dagen na ontvangst van de mededeling tot prijsverhoging aan Wave schriftelijk kenbaar te maken.
7.3   De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal gelijktijdig dienen te geschieden met de betaling van de hoofdsom.
Artikel 8 Aanbetaling.

8.1   Wave is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen.

 

Artikel 9 Leveringstermijnen.

9.1   De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de Opdrachtgever Wave schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij Wave een termijn naar redelijkheid en billijkheid te geven om alsnog te leveren. Deze termijn bedraagt minimaal 14 dagen.
9.2   De leveringstermijnen zijn vastgesteld onder de garantie van de Opdrachtgever dat er geen beletselen voor Wave zijn om de werkzaamheden ter hand te nemen.
9.3   Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de Opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Een maand na het verstrijken van de leveringstermijn, waarbij de oorzaak voor rekening van de Opdrachtgever ligt, staat het Wave vrij de goederen aan derden te leveren.

 

Artikel 10 Vervoer.

10.1 De verzending geschiedt op de wijze zoals door Wave aangegeven aan de Opdrachtgever. Wenst de Opdrachtgever een zending op andere wijze te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 11 Aansprakelijkheid.

11.1 Wave is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b) Daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen
die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot,
beschadiging van door Wave geleverde goederen;
c) Nalatigheden van de Opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d) Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel
biologische invloeden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot vocht,
houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte.
e) Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f) Buitengewone luchtvochtigheids- en temperatuurcondities in de ruimte waarin de geleverde
zaken zijn aangebracht en / of geleverd;
g) Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h) Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

11.2 Mocht Wave wel aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld in het geval van opzet dan wel grove nalatigheid zijdens Wave, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot:
a) hetgeen door haar verzekering ter zake van het voorval maximaal wordt uitgekeerd;
b) dan wel, mocht de verzekering als vermeld onder a) geen dekking geven, tot maximaal de factuurwaarde van de desbetreffende goederen.

11.3 Wave zal niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van de Opdrachtgever te vergoeden.

11.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de Opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de Opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van grove nalatigheden aan de zijde van Wave.

11.5 Wave is niet aansprakelijk indien zich bouwkundige gebreken voordoen aan de onderconstructie of omringende constructie dan wel het bouwwerk, waar de vloer op is aangebracht en welke geleidt heeft tot schade aan de geleverde zaken, zoals inwatering, doorslaand of optrekkend vocht, vochttoetreding vanuit kruipruimtes, oneffenheid van de onderconstructie, constructieve gebreken en dergelijke.

 

Artikel 12 Reclame.

12.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Wave terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Wave wijst op gebreken, die bij een grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
12.2 Wave dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
12.3 Indien de reclame naar het oordeel van Wave juist is, zal Wave hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 13 Afwijkingen materiaal / andere grondstoffen.

13.1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

13.2 Ondergeschikte veranderingen (bijv. kleine modelveranderingen) van of aan door Wave doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

 

Artikel 14 Garantie.

14.1 Garantie op de door Wave geleverde en / of door Wave uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en / of defecten in de samenstelling van de door Wave geleverde materialen en producten dan wel in de door Wave uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien de door Wave geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en / of verwerkt, indien de aanwezige voorzieningen en / of hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn of in geval van onoordeelkundig gebruik door Opdrachtgever en / of derden.

 

Artikel 15 Overmacht.

15.1 Buitengewone omstandigheden, zoals maar niet beperkt tot stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Wave of de Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Wave, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Wave, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Wave overmacht op, die haar ontheft van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de Opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

15.2 Wave is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de Opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 16 Annuleren.

16.1 Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Wave reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Wave gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Wave als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Wave te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

16.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Wave zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
 

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud.

17.1 Zolang Wave geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Wave.

17.2 Wave heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

17.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 18 Wanprestatie en ontbinding.

18.1 Indien de Opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Wave ingeval van wanprestatie het recht hebben haar verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te harer keuze.

18.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a) De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt
en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Wave heeft voorts
ingeval Opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter harer keuze,
om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b) De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag
op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c) De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d) De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te
verlaten.

18.3 Wave is indien zij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de Opdrachtgever op grond van door Wave reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Wave op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 19 Betaling.

19.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
19.2 Wave is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door
haar is ontvangen, aan de Opdrachtgever een rente ad. 2% per maand te berekenen, gerekend
vanaf de dag van verzending van de facturen.
19.3 Wave is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de Opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van onder meer advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
19.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
19.5 Uit het enkele feit dat Wave zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 20 Geschillen.

20.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, zullen voor de bevoegde gerechtelijke instantie van de vestigingsplaats van Wave worden gebracht, dan wel, indien Wave dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechtbank die daartoe wettelijk bevoegd is.

© 2015 - 2022 Wave Totaalinrichting | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel